مدیر: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیر سرمایه گذاری:آقای سعید کاشی زنوزی
متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس: مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:


روند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک