اهداف


اهداف صندوق بازارگردانی صبانیک
این صندوق با هدف جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امید نامه و کسب منافع از این محل شروع به فعالیت نموده است.
الزامات سرمایه گذاری:
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه دربورس تهران/فرابورس ایران تاسیس شده است و همه وجوه خودر ا صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می کند.