امیدنامه


اميدنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردان صبانیک ، در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

فایل امیدنامه
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/07/04
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/07/10
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/08/03
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/03/09
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/06/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/08/02
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/10/11
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/12/14
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/03/18
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/04/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/05/23
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/09/02

تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/10/30

امیدنامه نهایی