اخبار

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز یکشنبه مورخ 1399/05/19راس ساعت 11:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز شنبه مورخ 1399/03/31راس ساعت 9:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز شنبه مورخ 1399/03/31راس ساعت 11:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21راس ساعت 14:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز دوشنبه مورخ 1398/10/30راس ساعت 09:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز دوشنبه مورخ 1398/10/30راس ساعت 11:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز شنبه مورخ 1398/09/02راس ساعت 09:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23راس ساعت 09:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23راس ساعت 10:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19راس ساعت 09:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز شنبه مورخ 1398/03/18 راس ساعت 14:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز شنبه مورخ 1398/03/18 راس ساعت 14:30 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 راس ساعت 8:30 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 راس ساعت 8:30 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز دوشنبه مورخ 1397/06/19 راس ساعت 8 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز سه شنبه مورخ 97/05/02 راس ساعت8:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 راس ساعت11:30 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 96/08/03 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز دو شنبه مورخ 96/07/10 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز سه شنبه مورخ 96/04/13 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  مجمع عمومی سالیانه صندوق صبانیک، 1 خرداد96 برگزار شد. در این مجمع که دارندگان واحدهای ممتاز و نماینده ارکان صندوق در آن حضور داشتند، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- صورت¬های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 2-مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 انتخاب شد. 3-روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب شد.

 • دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز دوشنبه مورخ 96/03/01 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • برگزاری مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، 4مهر 95 برگزار شد. اسامی حاضرین در مجمع: 1-آقای علی رحمانی به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر 2-آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 3-خانم مریم ابراهیمی به نمایندگی از بانک تجارت 4-آقای علی اصغر صالحی به نمایندگی از گروه مالی ملت 5-آقای ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از شرکت ارزش آفرین کوروش 6- آقای هادی واحد احمدیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رنا جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روزیکشنبه مورخ 95/07/04 راس ساعت 9 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  مجمع سالانه صندوق صبانیک، 23 تیر 95 برگزار شد. در این مجمع که دارندگان واحدهای ممتاز در آن حضور داشتند، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-تصویب صورت های مالی صندوق برای سل مالی منتهی به 1394/12/29؛ 2-تمدید تصدی ارکان صندوق؛ 3-تعیین روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالنتشار شرکت؛ اعضای حاضر در مجمع 1- آقای علی رحمانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر 2-آقای علی اصغر صالحی به نمایندگی از گروه مالی ملت 3-خانم مریم ابراهیمی به نمایندگی از بانک تجارت 4-آقای حسین پارساسرشت به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 5-آقای همایون مشیرزاده به نمایندگی از موسسه حسابرس یرایمند و همکاران

 • دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

  احتراما به استحضار میرساند مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 95/04/23 راس ساعت 10 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.

 • تغییر مدیر سرمایه گذاری

  طبق نامه شماره 121/4976 مورخ 1394/10/13 سازمان بورس و اوراق بهادار بدین وسیله مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک از " آقای مهدی علی بیگی" به "خانم هانیه حکمت" تغییر پیدا کرد.

 • ثبت صندوق صبانیک نزد مرجع ثبت شرکت ها

  صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران با شماره 36427 به ثبت رسید. این صندوق پیش از این با شماره 11359 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده بود.

 • برگزاری مجمع عمومی مؤسس صندوق صبانیک

  مجمع عمومی مؤسس صندوق صبانیک، 25 فروردین 94 برگزار شد. در این مجمع که دارندگان واحدهای ممتاز و نماینده مقام ناظر بازار سرمایه در آن حضور داشتند، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به عنوان مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شدند. 2-اساسنامه و امیدنامه صندوق که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده بود، تصویب شد. 3-روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب شد.