حسابرس


موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
موسسه حسابرسی فریوارن راهبرد که در تیرماه 1366 به شماره ثبت 3309 نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - شهرک غرب - خیابان خوردین - خیابان توحید یکم - شماره 1 - طبقه 5.