صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریوماه ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریوماه ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر ۱۳۹۵ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر ۱۳۹۵ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکردسالانه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ گزارش عملکردسالانه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵(حسلبرسی شده) صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵(حسلبرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت‌های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۱خرداد ۱۳۹۶ صورت‌های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۱خرداد ۱۳۹۶ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۶ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۶ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر۱۳۹۶ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر۱۳۹۶ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ دی۱۳۹۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ دی۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت‌های مالی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکردسالانه منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶ گزارش عملکردسالانه منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۷ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۷ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکزد میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکزد میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورت مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) صورت مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکرد میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ گزارش عملکرددوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ گزارش عملکرددوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسي نشده) صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) اصلاحیه صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) اصلاحیه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ صورت های مالي سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) صورت های مالي سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي شده) صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت های مالي نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) صورت های مالي نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۰۹

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده)

صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸(حسابرسی نشده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسي شده)

صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسي شده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۰۳

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۲۱

(صورت های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده

 

(صورت های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۲۱

گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۰۴

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده