صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریوماه ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریوماه ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر ۱۳۹۵ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر ۱۳۹۵ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکردسالانه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ گزارش عملکردسالانه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵(حسلبرسی شده) صورت‌های مالی سالانه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵(حسلبرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت‌های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۱خرداد ۱۳۹۶ صورت‌های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۱خرداد ۱۳۹۶ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۶ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۶ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر۱۳۹۶ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر۱۳۹۶ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ دی۱۳۹۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ دی۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت‌های مالی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکردسالانه منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶ گزارش عملکردسالانه منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۷ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۷ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکزد میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکزد میاندوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورت مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) صورت مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکرد میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ گزارش عملکرددوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ گزارش عملکرددوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسي نشده) صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) اصلاحیه صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷(حسابرسی شده) اصلاحیه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ صورت های مالي سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) صورت های مالي سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي شده) صورت های مالي شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسي شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت های مالي نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) صورت های مالي نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسي نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۰۹

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده