مجامع صندوق


تاریخ عنوان شرح سال مالی فایل ضمیمه
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ مجمع موسسین صندوق مجمع موسسین صندوق مشاهده
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ صورتجلسه مجمع سالیانه ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صورتجلسه مجمع سالیانه ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ مشاهده
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ مشاهده
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مشاهده
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ مجمع سالانه صندوق صبانیک سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مجمع سالانه صندوق صبانیک سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مجمع صندوق صبانیک مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ مجمع صندوق صبانیک مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ مجمع صندوق صبانیک مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ تغییرات اساسنامه مجمع صندوق صبانیک مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ تغییرات اساسنامه مشاهده
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ مجمع صندوق صبانیک مورخ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تغییرات امیدنامه مجمع صندوق صبانیک مورخ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تغییرات امیدنامه مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ مجمع سالانه صندوق صبانیک سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (تغییرات اساسنامه) تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ مجمع سالانه صندوق صبانیک سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (تغییرات امیدنامه) تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ مشاهده
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق صبانیک مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ صورتجلسه مجمع صندوق صبانیک مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ مجمع عمومی صندوق صبانیک مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ تمدید فعالیت صندوق صبانیک مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ تغییرات امیدنامه مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تغییرات امیدنامه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورتجلسه هیئت مدیره جهت تغییر امضا مجاز مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ صورتجلسه هیئت مدیره جهت تغییر امضا مجاز مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ (تایید سازمان) صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ (تمدید فعالیت - تایید سازمان) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تایید سازمان) صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تایید سازمان) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تایید سازمان) صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تایید سازمان) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشاهده