معرفی


"صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک" به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تحت شماره ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی 14005108893 نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ تحت شماره ۱۱۳۵۹ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.